آیین نامه ها
آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسیدانلود
آیین نامه آموزشی  دوره کارشناسی ارشددانلود
آیین نامه استعداد درخشاندانلود
آیین نامه اجرایی شورای بررسی موارد خاصدانلود
آیین نامه میهمانی وانتقال دانشجویاندانلود
آیین نامه پذیرش با آزمون استعدادهای درخشاندانلود
راهنمای استفاده از سامانه سجاددانلود