دکترعلیرضا دادخواه 

رتبه دانشگاهی : استاد 

 عضو هیات علمی 

اکوفيزيولوژی گياهی

مشاهده رزومه

 

دکترمحمد خیرخواه

رتبه دانشگاهی : دانشیار 

 عضو هیات علمی

 زراعت گرایش اکولوژی گیاهان زراعی

مشاهده رزومه

دکتر نعمت ضیائی

رتبه دانشگاهی : دانشیار

 عضو هیات علمی

علوم دامی

مشاهده رزومه

 

دکتر مهدی تیموری

رتبه دانشگاهی : استادیار 

 عضو هیات علمی

 علوم و مهندسی آبخیزداری

مشاهده رزومه

دکتر محمد زارع مهرجردی

رتبه دانشگاهی :استادیار 

 عضو هیات علمی

بيوتكنولوژي كشاورزي

مشاهده رزومه

 

دکتر مهدی بابائیان

رتبه دانشگاهی : استادیار

عضو هیات علمی

زراعت 

مشاهده رزومه

خانم دکتر فاطمه ذاکر تولایی

رتبه دانشگاهی :استادیار

عضو هیات علمی 

بیوتکنولوزی کشاورزی

مشاهده رزومه

دکتر وحید رضا جلالی

رتبه دانشگاهی :دانشیار

عضو هیات علمی

خاک شناسی _ فیزیک خاک

مشاهده رزومه

 

دکتر حسن محمدی عمارت

رتبه دانشگاهی:استادیار

عضو هیات علمی

تغذیه طیور

مشاهده رزومه

دکتر علی محمد اسعدی

رتبه دانشگاهی: استادیار

عضو هیات علمی

علوم مرتع

مشاهده رزومه

دکترمحمود قربانزاده نقاب

رتبه دانشگاهی: دانشیار

عضو هیات علمی

بیوتکنولوژی کشاورزی

مشاهده رزومه

دکترقربانعلی رسام

رتبه دانشگاهی: دانشیار

عضو هیات علمی

زراعت

مشاهده رزومه

مهندس اصغر خشنود یزدی

رتبه دانشگاهی : استادیار

عضو هیات علمی بازنشسته

حاصلخیزی خاک

مشاهده رزومه

 

دکتر ایرج توسلیان

رتبه دانشگاهی : استادیار

عضو هیات علمی

باغبانی- گیاهان دارویی معطر

دکتر محمدرضا قربانی

رتبه دانشگاهی : دانشیار

عضو هیات علمی

علوم دامی