خانه رئیس دانشگاه

نام و نام خانوادگی : علیرضا دادخواه

سمت :  رئیس مجتمع آموزش عالی شیروان

رتبه دانشگاهی : استاد

آدرس پست الکترونیک : Dadkhah@Ferdowsi.um.ac.ir

سوابق تحصیل :

_ دکتری تخصصی ، اکوفيزيولوژی گياهی، انگلستان، دانشگاه نيوکاسل ،1997 - 2002

_ کارشناسی ارشد،  زراعت ( فيزيولوژی ) ، تهران - دانشگاه تربيت مدرس ، 1370 - 1372

_کارشناسی،  مهندسی زراعت و اصالح نباتات - دانشگاه فردوسی مشهد- 1365 - 1367

سوابق اجرایی :

- معاون دانشکده کشاورزی شيروان ، 1373-1376

- معاون دانشکده کشاورزی شيروان ، 1384-1385

- رئيس دانشکده کشاورزی شيروان ، از سال 1385-1389

 - دبير كميته منتخب مجتمع آموزش عالي شيروان 1392 تا كنون

 - مدير گروه توليدات گياهي مجتمع آموزش عالي شيروان اسفند 1394تا اسفند 1395

- معاون اداري، مالي و مديريت منابع مجتمع آموزش عالي شيروان آذر 1395تا دي 1397