راهنمای تلفن های مجتمع- 05831230000  
سمت نام  مسئول داخلی مستقیم
دفتر ریاست  گودرزی 108 05831231108
دبیر خانه  گودرزي 109 05831231109
مدیر اداری  مکمل 110 05831231110
تاسیسات خورسندی 111 05831231111
کارپردازی امیدوار 112 05831231112
حراست سپاسی 113 05831231113
کارشناس اداری حاجی زاده 114 05831231114
آبدارخانه شرف پور 115 05831231115
فکس فکس 116 05831231116
انتظامات نگهبانی 117 05831231117
انتظامات نگهبانی 118 05831231118
راننده کشیک راننده اماده 119 05831231119
مدیر مالی  امیری 120 05831231120
کارشناس امور مالی  قربانی 121 05831231121
کارشناس کارگزینی  شکری 122 05831231122
امین اموال  فربد – سیاوشی 123 05831231123
کارشناس فناوری اطلاعات  آراد 124 05831231124
معاون آموزشی و پژوهشی  تیموری 125 05831231125
کارشناس آموزشی  مظاهری 126 05831231126
امور دانشجویی و خوابگاه  کدیور – ده بگ 127 05831231127
خدمات آموزشی احمدی 128 05831231128
کتابخانه  رازقی 129  
خوابگاه برادران خوابگاه برادران 130  
خوابگاه خواهران خوابگاه خواهران 131  
خوابگاه خواهران خوابگاه خواهران 132  
هیات علمی قربانی 133  
هیات علمی محمدی نجف آباد 134  
هیات علمی  دادخواه 135  
هیات علمی رسام 136  
هیات علمی قربانزاده 137  
مدیر گروه مرتع و آبخیز داری  جلالی 138 05831231138
هیات علمی زارع 139  
هیات علمی مکمل 140  
هیات علمی تیموری 141  
هیات علمی تولایی 142  
مدیر گروه  تولیدات گیاهی خیر خواه 143 05831231143
هیات علمی محمدی عمارت 144  
هیات علمی اسعدی 145  
هیات علمی قاسمی 146  
هیات علمی بابائیان 147  
اتاق اساتید  جواهری 148  
مشاور  داورپناه 149 05831231149
سلف سرویس سلف سرویس 150  
مهمانسرا مهمانسرا 151  
رئیس گروه کار آفرینی و ارتباط با صنعت  ضیایی 152 05831231152