خانه مدیر امور دانشجویی و فرهنگی

نام و نام خانوادگی : کریم ده بگ

سمت : مدیر امور دانشجویی و فرهنگی 

مدرک تحصیلی : کارشناسی - جغرافیای طبیعی

آدرس پست الکترونیکی : karim.dehbag@cheshirvan.ac.ir

سوابق اجرایی:

_ کارشناس کتابداری و اطلاع رسانی سال 1372 - 1383 

_ رئیس آموزش مجتمع سال 1383 - 1385

_ رئیس کتابخانه مرکزی و اطلاع رسانی 

_ مدیر امور دانشجویی و فرهنگی سال 1397 - ادامه دارد