نام و نام خانوادگی : شیزاد امیری

سمت : مدیر امور مالی