خانه معاونت آموزشی و پژوهشی

نام و نام خانوادگی: مهدی تیموری

سمت : سرپرست معاونت آموزشی، پژوهشی و دانشجویی
رتبه دانشگاهی: استادیار- مجتمع آموزش عالی شیروان
  آدرس پست الکترونیکی : m_teimouri@um.ac.ir 
سوابق تحصیلی
- دکتری، علوم و مهندسی آبخیزداری
سوابق اجرایی
- معاون دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی شیروان( دانشگاه فردوسی مشهد)- آبان 89 تا اسفند 1392
- معاون آموزشی، پژوهشی و دانشجویی مجتمع آموزش عالی شیروان- اردیبهشت 98 – ادامه دارد