نام و نام خانوادگی : شیرزاد امیری

سمت : سرپرست مدیریت امور مالی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد- جغرافیا و برنامه ریزی شهری

آدرس پست الکترونیکی : shirzadamiry@yahoo.com

سوابق اجرایی:

_ مدیر امور اداری و پشتیبانی  سال   1392 – 1397

_ سرپرست مدیریت مالی سال 1397 – ادامه دارد

 

نام ونام خانوادگی : مهدی مکمل 

سمت : مدیر امور اداری و پشتیبانی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد- مهندسی باغبانی گرایش گیاهان زینتی

آدرس پست الکترونیکی : mokammel@cheshirvan.ac.ir

سوابق اجرایی:

_ مدیر امور دانشجویی و فرهنگی  سال 1393 – 1396

_ فرمانده پایگاه بسیج مجتمع سال 1392 – ادامه دارد

_ مسئول مزرعه سال 1372 – 1392 

_ مسئول آزمایشگاه سال 1372 – 1375