یعقوب آراد

سمت : کارشناس  فناوری اطلاعات

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد _ نرم افزار 

آدرس پست الکترونیکی : arad@cheshirvan.ac.ir

ژیلا مظاهری

سمت : کارشناس مسئول آموزش

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد_ مهندسی باغبانی

آدرس پست الکترونیکی : zh.mazaheri@cheshirvan.ac.ir

فرزانه کدیور

سمت : کارشناس امور دانشجویی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد _ جغرافیا 

آدرس پست الکترونیکی : f.kadivar@cheshirvan.ac.ir

مظاهر احمدی

سمت : کارشناس امور آموزشی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد _ بیوتکنولوژی کشاورزی

آدرس پست الکترونیکی: m_ahmadi@cheshirvan.ac.ir

عبداله فربد

سمت : مسئول امین اموال و انبار دار

مدرک تحصیلی : کارشناسی

آدرس پست الکترونیکی :

مسلم امیدوار

سمت : کارپرداز

مدرک تحصیلی : کارشناسی

آدرس پست الکترونیکی :

حمید سیاوشی 

سمت : کارشناس امور فرهنگی

مدرک تحصیلی : کارشناسی _ علوم سیاسی

ایمیل : seyavoshi@cheshirvan.ac.ir

مهدی جواهری 

سمت : کارشناس آزمایشگاه

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد _ مهندسی علوم باغبانی

ایمیل : m_javaheri62@yahoo.com

راضیه گودرزی 

سمت : مسئول دفتر ریاست

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

آدرس پست الکترونیک :goudarzi@cheshirvan.ac.ir

احسان قربانی

سمت : کارشناس امور مالی

مدرک تحصیلی : کارشناسی

ایمیل : ghorbani313@cheshirvan.ac.ir

میثم شکری 

سمت : کارشناس امور مالی و کارگزینی

مدرک تحصیلی : کارشناسی _ حسابداری

ایمیل :

احسان سپاسی 

سمت : کارشناس آزمایشگاه

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

ایمیل : 

index.jpg

مصطفی خورسندی

سمت : مسئول تاسیسات

مدرک تحصیلی : 

ایمیل : 

مهدی حاجی زاده 

سمت : کارشناس امور اداری

مدرک تحصیلی : کارشناسی

ایمیل : 

فاطمه رازقی

سمت : کارشناس کتابخانه

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

ایمیل : 

زهرا اعتمادی فر

سمت : مسئول خوابگاه

مدرک تحصیلی : 

ایمیل :