مدیرگروه تولیدات گیاهی

مدیر گروه : دکترقربانعلی رسام

اعضای گروه تولید گیاهی

دکتر علیرضا دادخواه
دکتر محمود قربانزاده نقاب
دکتر محمد خیرخواه
دکتر محمد زارع مهرجردی
دکتر مهدی بابائیان
دکتر فاطمه ذاکر تولایی