اطلاعیه ها

24 آبان ماه روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار گرامی باد

  بیست و چهارم آبان ماه روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار” برجامعه فرهنگی و به ویژه کتابداران محترم و بویژه مجموعه “آموزشی مجتمع ، اعضا محترم هیات علمی،کارکنان ارجمند و دانشجویان گرامی “تنهیت باد.