اخبار دانشگاه

دیدار دکتر علیرضا دادخواه رییس مجتمع آموزش عالی شیروان با جناب آقای ذوالفقاری مدیرکل محترم حراست استانداری خراسان شمالی

دیدار دکتر علیرضا دادخواه رییس مجتمع آموزش عالی شیروان با جناب آقای ذوالفقاری مدیرکل محترم حراست استانداری خراسان شمالی