اخبار و اطلاعیه آموزشی اطلاعیه ها

ارزشیابی اساتید نیمسال دوم 1399-1400

دانشجویان گرامی

ارزشیابی نیمسال دوم 1399-1400 از تاریخ 1400/03/22 شروع و در تاریخ 1400/04/02  به پایان خواهد رسید. واین بازه تمدید نخواهد گردید.