اخبار و رویدادها
لیست اخبار
مدراک مورد نياز جهت بررسي در کارگروه بررسي توانايي علمي مربوط به فراخوان شهريور 98
مدراک مورد نياز جهت بررسي در کارگروه بررسي توانايي علمي مربوط به فراخوان شهريور 98
1398/08/21 : مدارک مورد نیاز جهت بررسی در کارگروه بررسی توانایی علمی مربوط به فراخوان شهریور 98مدارک مورد نظر تا مورخه 1398/09/02 در اختیار حوزه ریاست مجتمع آموزش عالی شیروان قرار گیرد و مدارکی که پس از مهلت مقرر تحویل گردد مورد بررسی قرار نخواهد گرفت (ارسال صرفا از طریق پست)...
کارنامه سلامت روانكارنامه سلامتپست الکترونيکهمايش ها