مناقصه عمومي

1398/02/15 17:08

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای امورخدماتی وپشتیبانی مجتمع آموزش عالی شیروان 1398

مجتمع آموزش عالی شیروان در نظر دارد برای انجام امورخدماتی-پشتیبانی ساختمان های آموزشی، اداری،فرهنگی،ورزشی و آزمایشگاه خود مناقصه عمومی به شماره 343 مورخ 1398/02/01 از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setsdiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

1- متقاضیان می بایست مبلغ سیصد و پنجاه میلیون ریال معادل 35 میلیون تومان به صورت ضمانت نامه بانکی و یاچک تضمین شده بانکی و یا فیش وجه واریزی به حساب پشتیبانی سپرده به نام مجتمع آموزش عالی شیروان به شماره0486556420 نزد بانک تجارت شماره شبا020180000000000486556420 به عنوان سپرده شرکت در مناقصه واریز و در پاکت (الف) قرار داده و ضمیمه سایر پاکات تحویل دبیرخانه مجتمع نمایند.

2- تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: از تاریخ1398/02/12 لغایت 1398/02/17 ساعت 14 می باشد.

3- مهلت دریافت اسناد در سامانه:از تاریخ1398/02/18 لغایت 1398/02/29 ساعت 14 می باشد.

4- مهلت زمانی ارائه پیشنهاد در سامانه: تدارکات الکترونیک دولت تا 10 روز کاری فوق الذکر می باشد.

5- تاریخ بازگشایی پاکت ها:روز دوشنبه مورخ 1398/02/30 در محل دفتر ریاست مجتمع می باشد.

6- رشته و رتبه مورد نیاز: گواهی صلاحیت معتبر از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان شمالی در رشته خدمات و پشتیبانی و حداقل پایه 6 می باشد.

7- قیمت اسناد مناقصه: 1.000.000 ریال استکه باید به شماره حساب 2178731804003 و شماره شبا IR190170000002178731804003 نزد بانک ملی شعبه مرکزی واریز و فیش آن به دبیرخانه مرکزی مجتمع قبل از بازگشایی پاکت های پیشنهاد تحویل گردد.

8- مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه مرکزی مجتمع: تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ1398/02/29 خواهد بود . اسناد تحویل شده پس از اتمام ساعت اداری موعد مقرر وجاهت قانونی ندارد.

9- هنگام عقد قرارداد مبلغ 10% کل قیمت پیشنهادی جهت حسن اجرای تعهدات به صورت ضمانت نامه بانکی یا واریز به حساب سپرده مجتمع دریافت و پس از ارائه مفاصا حساب از مراجع ذی صلاح و اعلام رضایت ناظر دانشگاه مسترد خواهد شد.

10- مجتمع آموزش عالی شیروان در رد یا قبول هر یک از کلیه پیشنهادات مختار است.

11- هزینه درج آگهی روزنامه به عهده برنده مناقصه است.

12- دبیرخانه مرکزی دانشگاه :خراسان شمالی- شهرستان شیروان- کیلومتر 10 محور شیروان - بجنورد - دبیرخانه مجتمع آموزش عالی شیروان

تلفن6353525-6353660-6353661-0583

NotFoundImage

استفاده از مطالب و اخبار پورتال با ذکر منبع (آدرس صفحه) بلامانع است