آیین نامه های امور دانشجویی و فرهنگی
آیین نامه اجرایی سرا های دانشجویی دانلود
شیونامه اجرایی آئین نامه انضباطی دانشجویان دانلود
آیین نامه تاسیس و فعالیت انجمن ها و اتحادیه های علمی دانشجویی دانلود
مبالغ وام های دانشجویی 1399-1400 دانلود
جدول زمانبندی انواع وام ها دانلود
شيوه نامه برگزاری انتخابات نمایندگان مدیران مسئول نشریات دانلود
دستور العمل اجرایی ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی دانلود
آیین نامه پرداخت و بازپرداخت وام های دانشجویی دانلود
فرآیند وام دانشجویی دانلود