آیین نامه ها
آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی دانلود
آیین نامه آموزشی  دوره کارشناسی ارشد دانلود
آیین نامه استعداد درخشان دانلود
آیین نامه اجرایی شورای بررسی موارد خاص دانلود
آیین نامه میهمانی وانتقال دانشجویان دانلود
آیین نامه پذیرش با آزمون استعدادهای درخشان دانلود
راهنمای استفاده از سامانه سجاد دانلود
تعهد خدمت آموزش رایگان دانلود
شهريه دوره تحصيلي نوبت دوم دانلود
مصوبات 
شهریه افزایش سنوات تحصیلی ناشی از تمدید پایان‌نامه دانشجویان کارشناسی ارشد دانلود
 شهریه تمدید سنوات دانشجویان  دانلود
آیین نامه شهریه در دوره میهمانی و انتقال دانلود
اخذ مبالغ جریمه مصوب  دانلود