نام و نام خانوادگی : علیرضا دادخواه

سمت :  رئیس مجتمع آموزش عالی شیروان

رتبه دانشگاهی : استاد

آدرس پست الکترونیک : Dadkhah@Ferdowsi.um.ac.ir

سوابق تحصیل :

_ دکتری تخصصی ، اکوفيزيولوژی گياهی، انگلستان، دانشگاه نيوکاسل ،1997 – 2002

_ کارشناسی ارشد،  زراعت ( فيزيولوژی ) ، تهران – دانشگاه تربيت مدرس ، 1370 – 1372

_کارشناسی،  مهندسی زراعت و اصالح نباتات – دانشگاه فردوسی مشهد- 1365 – 1367

سوابق اجرایی :

– معاون دانشکده کشاورزی شيروان ، 1373-1376

– معاون دانشکده کشاورزی شيروان ، 1384-1385

– رئيس دانشکده کشاورزی شيروان ، از سال 1385-1389

 – دبير كميته منتخب مجتمع آموزش عالي شيروان 1392 تا كنون

 – مدير گروه توليدات گياهي مجتمع آموزش عالي شيروان اسفند 1394تا اسفند 1395

– معاون اداري، مالي و مديريت منابع مجتمع آموزش عالي شيروان آذر 1395تا دي 1397