معاونت آموزشی، پژوهشی و دانشجویی

یعقوب آراد

سمت :کارشناس شبکه

رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد کامپیوتر

پست الکترونیکی :arad@cheshirvan.ac.ir

تماس:05831231124

ژیلا مظاهری

سمت : کارشناس مسئول آموزش

رشته تحصیلی : کارشناس ارشد باغبانی

پست الکترونیکی :mazaheri@cheshirvan.ac.ir

تماس:05831231126

مظاهر احمدی

سمت : کارشناس آموزشی

رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی

پست الکترونیکی :ahmadi@cheshirvan.ac.ir

تماس:05831231128

سپیده باقرزاده

سمت : کارشناس امور آموزشی

رشته تحصیلی : کارشناس علوم تربیتی

پست الکترونیکی :baqerzadeh@cheshirvan.ac.ir

تماس:05831231128

فرزانه کدیور

سمت : کارشناس امور دانشجویی

رشته تحصیلی : کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری

پست الکترونیکی :f.kadivar@cheshirvan.ac.ir

تماس:05831231127

مهسا گلدی پور

سمت : کارشناس امور تغذیه

رشته تحصیلی : کارشناس علوم تغذیه

پست الکترونیکی :galdipor@cheshirvan.ac.ir

تماس:05831231127

احسان سپاسی
 

سمت : کارشناس آزمایشگاه

رشته تحصیلی : کارشناس ارشد 

پست الکترونیکی :sepasi@cheshirvan.ac.ir

تماس:05831231113

فاطمه شادمهری

سمت : کارشناس آزمایشگاه

رشته تحصیلی : کارشناس ارشد باغبانی

پست الکترونیکی shadmrhri@cheshirvan.ac.ir

تماس:05831231129

هوشنگ همتی

سمت : مشاور

رشته تحصیلی : کارشناس روانشناسی

پست الکترونیکی : hemati@cheshirvan.ac.ir

تماس:05831230000

مهسا داورپناه

سمت : مشاور

رشته تحصیلی : کارشناس روانشناسی

پست الکترونیکی :davarpanah@cheshirvan.ac.ir

تماس:05831230000

معاونت اداری و مالی

شیرزاد امیری

سمت : مدیر امور مالی

رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد جغرافیا

پست الکترونیکی :aminri@cheshirvan.ac.ir

تماس:05831231120

میثم شکری

سمت : کارشناس امور مالی

رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد حسابداری

پست الکترونیکی :shokri@cheshirvan.ac.ir

تماس:05831231122

احسان قربانی

سمت : کارشناس امور مالی

رشته تحصیلی : کارشناسی حسابداری

پست الکترونیکی :ghorbani313@cheshirvan.ac.ir

تماس:05831231121

خدیجه برات زاده

سمت : حسابدار

رشته تحصیلی : کارشناس حسابداری

پست الکترونیکی :farzanehkadivar@cheshirvan.ac.ir

تماس:05831231120

مهدی حاجی زاده

سمت : کارشناس اداری

رشته تحصیلی : کارشناسی کامپیوتر

پست الکترونیکی :hajezadeh@cheshirvan.ac.ir

تماس:05831231115

رحیمه نوری نیا

سمت : کارشناس امور حقوقی

رشته تحصیلی : کارشناس ارشد حقوق

پست الکترونیکی :rahiminiya@cheshirvan.ac.ir

تماس:05831231122

مسلم امیدوار

سمت : کارپرداز

رشته تحصیلی : کارشناسی حسابداری

پست الکترونیکی :omivar@cheshirvan.ac.ir

تماس:05831231112

ام کلثوم یزدانی

سمت : کارشناس اداری

رشته تحصیلی : کارشناس زراعت و اصلاح نباتات

پست الکترونیکی :Yazdani@cheshirvan.ac.ir

تماس:05831231122

مصطفی خورسندی

سمت : جمعدار و امین اموال

رشته تحصیلی : کاردانی برق

پست الکترونیکی :khorsandi@cheshirvan.ac.ir

تماس:05831231123

حمید سیاوشی

سمت : انباردار

رشته تحصیلی : کارشناس  علوم سیاسی

پست الکترونیکی :syavoshi@cheshirvan.ac.ir

تماس:05831231123

حوزه ریاست

راضیه گودرزی

سمت : مسئول دفتر

رشته تحصیلی : کارشناس ارشد کتابداری

پست الکترونیکی :goudarzi@cheshirvan.ac.ir

تماس:05831231109

حوزه انتظامات

علی اسداله زاده

سمت : متصدی خدمات

رشته تحصیلی : دیپلم

پست الکترونیکی :

تماس:05831231130

نایب اقبالی

سمت : انتظامات

رشته تحصیلی : دیپلم

پست الکترونیکی :

تماس:05831231117