اطلاعیه ها

آگهی مزایده زمین های زراعی

آگهی مزایده

احتراماً؛ بدینوسیله به اطلاع می­رساند مجتمع آموزش عالی شیروان در نظر دارد مزرعه 160 هکتاری مجتمع را از طریق مزایده عمومی به مزارعه بگذارد. لذا کلیه متقاضیان می­توانند با مراجعه به سایت تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس setadiran.ir حداکثر تا پایان وقت اداری روز یک شنبه  مورخ 01/07/1399 نسبت به تهیه اسناد و ارائه پیشنهاد خود اقدام و پاکت حاوی تضمین ودیعه شرکت در مزایده و مستندات مندرج در سایت مذکور  را به دبیرخانه مجتمع تحویل نمایند.

 

تاریخ انتشار مزایده در سامانه: 22/06/1399 لغایت 01/07/1399 ساعت 18

مهلت دریافت اسناد از سامانه: 22/06/1399 لغایت 24/06/1399 ساعت 14:00

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه مرکزی مجتمع: تا پایان وقت اداری روز سه شنبه 01/07/1399

تاریخ گشایش پاکت ها: روز چهارشنبه 02/07/1399 ساعت 10 صبح در محل دفتر ریاست مجتمع آموزش عالی شیروان

دبیرخانه مرکزی دانشگاه: خراسان شمالی، شهر شیروان، کیلومتر 7 محور شیروان – بجنورد، دبیرخانه مجتمع

تلفن: 2-05836353660

هزینه درج آگهی روزنامه بر عهده برنده مزایده می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.