ردیف  رشته شغلی واحد مصاحبه کننده تاریخ مصاحبه روز مصاحبه ساعت مصاحبه
1 حسابدار معاونت اداری و مالی 1400/08/10 دوشنبه 14:00-16:00
2 كارشناس آزمايشگاه/كارگاه هاي فني ( 1) معاونت اداری و مالی 1400/08/16 یکشنبه 9:30-11:30
3 کارشناس اصلاح نباتات و زراعت معاونت اداری و مالی 1400/08/16 یکشنبه 9:30-11:30
4 کارشناس تغذیه معاونت اداری و مالی 1400/08/16 یکشنبه 12:00-13:30
5 کارشناس حقوقی معاونت اداری و مالی 1400/08/17 دوشنبه 9:30-11:00
6 کارشناس خدمات آموزشی معاونت اداری و مالی 1400/08/17 دوشنبه 12:00-13:30
محل دقیق برگزاری پنل های مصاحبه : خراسان شمالی – بجنورد – کیلومتر 4 جاده اسفراین – دانشگاه بجنورد
در صورت هرگونه تغییر در زمان و مکان برگزاری مصاحبه به مصاحبه شوندگان اعلام خواهد شد.