انتخابات هلال احمر،برگزاری انتخابات تشکل های دانشجوئی (هلال احمر)،روز سه  شنبه مورخ 1401/08/10

قابل توجه کلیه د انشجویان محترم:

برگزاری انتخابات تشکل های دانشجوئی (هلال احمر) به شرح و طریق ذیل اطلاع رسانی می گردد:

زمان: روز سه  شنبه مورخ 1401/08/10

ساعت برگزاری انتخابات: 9 الی 13 ( در صورت نیاز تمدید خواهد شد)

مکان برگزاری: ساختمان آموزشی دانشکده

کلیه دانشجویان دانشکده (که در نیمسال جاری مشغول به تحصیل می باشند) حق رأی دارند.

همراه داشتن کارت دانشجوئی معتبر در هنگام اخذ رأی الزامیست.

 

مدیریت دانشجویی و فرهنگی