انتصاب دکتر ایرج توسلیان به سمت مدیر گروه آموزشی علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز

جناب آقای دکتر محمد شیخ زاده، رئیس محترم دانشگاه بجنورد و بنا به پیشنهاد رئیس دانشکده، طی حکمی دکتر ایرج توسلیان را با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی از تاریخ 1401/07/30 برای مدت دو سال به عنوان”مدیر گروه آموزشی علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز منصوب کرد.