انتصاب دکتر علی محمد اسعدی به سمت مدیر گروه آموزشی مهندسی طبیعت

جناب آقای دکتر محمد شیخ زاده، رئیس محترم دانشگاه بجنورد و بنا به پیشنهاد رئیس دانشکده ، طی حکمی دکتر علی محمد اسعدی را با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی از تاریخ 1401/07/30 برای مدت دوسال به عنوان”مدیر گروه آموزشی مهندسی طبیعت” منصوب کرد.