حضور جناب آقای دکتر معماریانی عضو هیئت امنا دانشگاه های خراسان شمالی با هدف هوشمندسازی کشاورزی

به گزارش روابط عمومی دانشکده کشاورزی شیروان:  در این جلسه راهکارها وچالش های موجود در خصوص هوشمندسازی کشاورزی با اعضای هیئت علمی دانشکده به بحث گذاشته شد.