شرکت همکاران خانم در اجتماع بزرگ دختران انقلاب، میدان انقلاب شیروان