دیدار ریاست دانشکده با دکتر حاج جباری معاون امور صندوق رفاه دانشجویان وزارت عتف

به گزارش روابط عمومی دانشکده: این جلسه روزچهارشنبه مورخ 1401/08/11 در محل صندوق رفاه دانشجویان برگزار گردید که طی آن دکتر رسام نیازهای دانشکده را در زمینه تغذیه، سلف سرویس و خوابگاه دانشجویی بیان نمودند و طبق فرمایشات دکتر حاج جباری مقرر گردید در آینده ای نزدیک دستورات لازم به بخش های ذیربط داده تا نسبت به رفع این نیازها چاره اندیشی شود.