دیدار ریاست دانشکده با دکتر حسن زاده مدیر ستاد امور رفاهی وزارت عتف

به گزارش روابط عمومی دانشکده:  این دیدار که روز دوشنبه مورخ 1401/08/09 برگزار شد، دکتر رسام به درخواست های همکاران محترم دانشکده در خصوص مسائل رفاهی اشاره کردند، دکتر حسن زاده نیز برنامه های وزارت علوم در خصوص وام خرید خودرو، ودیعه و خرید مسکن را تشریح و مقرر گردید در تامین آنها برای همکاران، مساعدت لازم را ارائه نمایند.