دیدار ریاست دانشکده با دکتر داداش پور معاون وزیر و رئیس سازمان امور دانشجویان وزارت عتف

به گزارش روابط عمومی دانشکده: این جلسه روز چهار شنبه مورخ 1401/08/11 باحضور دکتر جدی نماینده مردم شریف شیروان و اعضای شورای شهر شیروان برگزار شد که در آن به نیازهای دانشکده در حوزه دانشجویی و امور رفاهی اشاره گردید، رئیس سازمان دانشجویان بر همکاری و مساعدت سازمان در رفع نیازهای دانشکده تاکید داشتند و جهت بازدید از دانشکده نیز در آینده ای نزدیک استقبال کردند.