دیدار ریاست دانشکده با دکتر علی دوست مدیر کل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان وزارت عتف

به گزارش روابط عمومی دانشکده: این دیدار روز سه شنبه مورخ 1401/08/10 در محل سازمان برگزار گردید که وضعیت تربیت بدنی و امور ورزشی دانشکده از سوی ریاست دانشکده تشریح گردید و مقرر گردید دکتر علی دوست برای تامین نیازهای حوزه تربیت بدنی همکاری لازم را ارائه نمایند.