جلسه ریاست دانشکده با مهندس خاکشور مدیر کل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خراسان شمالی

به گزارش روابط عمومی دانشکده: این جلسه که در روز پنج شنبه مورخ 1401/8/19 در محل استانداری انجام شد در خصوص آسیب های اجتماعی، ارتقای امور فرهنگی و سایر مسائل حوزه دانشجویان بحث و تبادل نظر گردید.