بازدید مسئولین دانشگاه بجنورد از دانشکده کشاورزی

به گزارش روابط عمومی دانشکده: این بازدید روز چهار شنبه مورخ 1401/08/25  با حضور رئیس دفتر ریاست دانشگاه، معاون اداری و مالی، مدیر طرح و برنامه، مدیر مالی ، مدیر اداری و کارشناسان حوزه های مختلف دانشگاه بجنورد انجام شد که در طی آن جلساتی نیز با ریاست و کارشناسان حوزه اداری و مالی دانشکده برگزار گردید. جلسه هم اندیشی اعضای هیئت علمی به همراه حاج آقا تکمیلی امام جمعه محترم شیروان با مسئولین دانشگاه بجنورد از دیگر برنامه های این بازدید بود.