برگزاری گارگاه آموزشی

برگزاری کارگاه عشق آتشین با ( محوریت هیجان در روابط  و ازدواج ) : زمان دوشنبه 1401/08/30 ساعت 12-10 صبح .

مکان: آمفی تئاتر دانشکده ( همراه با ارائه گواهی)