بازدید معاون وزیر جهاد کشاورزی، مدیر کل جهاد کشاورزی استان، فرماندارشیروان و هیئت همراه از مزارع دانشکده

به گزارش روابط عمومی دانشکده: این بازدید روز شنبه مورخ 1401/09/01 با حضور دکتر مهاجر معاون وزیر جهاد کشاورزی، مهندس محمد زاده مدیر کل جهاد کشاورزی استان، اسماعیل زاده فرماندار مردم شریف شیروان و هیئت همراه از مزارع دانشکده انجام گردید.