برگزاری کارگاه آموزشی

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با HIV و راههای پیشگیری و درمان،روز دوشنبه مورخ 1401/09/14  در محل آمفی تئاتر دانشکده با مدرسی جناب آقای رحیم زاده از مرکز بهداشت شیروان انجام شد.