حضور ریاست دانشکده کشاورزی در جلسه شورای فنی و همچنین شورای هماهنگی ترافیک استان در محل استانداری

به گزارش روابط عمومی دانشکده،این جلسه روز سه شنبه 29 آذر ماه 1401 برگزار گردید که تکمیل زیرگذر برای تردد ایمن دانشجویان و خودروها توسط اداره راهداری شهرستان مورد تصویب قرار گرفت و همچنین در شورای ترافیک، مقرر شد که در صدور مجوز تردد خط واحدهای شهرداری خارج از محدوده شهر و به محل دانشکده مساعدت گردد.