شرکت ریاست و کارکنان دانشکده کشاورزی در مراسم استقبال و تشییع پیکر مطهر شهدای گمنام در شیروان

به گزارش روابط عمومی دانشکده ، ریاست و کارکنان دانشکده  روز چهار شنبه 30آذرماه در مراسم استقبال و تشییع پیکر مطهر شهدای گمنام در شیروان شرکت داشتند.