حضور ریاست و کارکنان دانشکده کشاورزی در راهپیمایی بزرگداشت حماسه نهم دی ماه روز بصیرت و میثاق امت با ولایت