دعوت به همکاری

به گزارش روابط عمومی دانشکده، سازمان بسیج مهندسین جامعه کشاورزی در خصوص هم افزایی در حوزه کشاورزی با اجرای طرح همگام با کشاورز نسبت به علمی سازی کشاورزی در روستاها و استفاده از ظرفیت مهندسین کشاورزی در پیشبرد این اهداف، از دانشجویان ترم آخر کارشناسی ارشد که توانمندی لازم در جهت انتقال تجربیات و اشتغال مهندسین کشاورزی را دارا می باشد دعوت بعمل آورده تا علاوه بر انجام پروژه و کارآموزی مقطع ارشد با عقد قرارداد حقوقی بسیج از مزایای مادی و معنوی بهره مند گردند. دانشجویان عزیز در صورت تمایل جهت همکاری به روابط عمومی دانشکده مراجعه نمایند.

روابط عمومی دانشکده کشاورزی شیروان