بازدید جناب سرهنگ باقری فرمانده محترم ناحیه مقاومت بسیج شیروان از بخش های مختلف دانشکده کشاورزی