برگزاری کارگاه آموزشی فن بیان و سخنوری

به گزارش روابط عمومی دانشکده، کارگاه آموزشی فن بیان و سخنوری با مدرسی سرکارخانم داورپناه مشاور دانشجویی دانشکده، روز دوشنبه ۱۲دی ماه 1401 برگزار شد.

روابط عمومی دانشکده کشاورزی شیروان