انتصاب جناب آقای خورسندی از کارکنان محترم دانشکده بعنوان معاونت مطالبه گری و امور دستگاه های حاکمیتی ستاد امر به معروف و نهی از منکر شیروان از سوی امام جمعه محترم