حضور مسئولین شهرستان و ریاست دانشکده در مراسم گلباران تمثال حضرت امام (ره)