حضور ریاست و کارکنان دانشکده در راهپیمایی ۲۲ بهمن ۱۴۰۱