حضور ریاست محترم اداره منابع طبیعی شهرستان، در دانشکده کشاورزی جهت مشارکت دانشکده در طرح ” کاشت یک میلیارد درخت و هماهنگی جهت برگزاری هفته درختکاری”