نشست هم اندیشی کتاب” کیمیاگر”

نشست هم اندیشی کتاب” کیمیاگر”

مکان: کتابخانه مرکزی دانشکده کشاورزی

زمان: ۱۴۰۱/۱۲/۸

ساعت: ۱۲-۱۰

روابط عمومی دانشکده کشاورزی شیروان