آموزش سامانه یکپارچه خدمات رفاهی دانشجویان صندوق رفاه دانشجویان

جهت دریافت فایل آموزشی سامانه جدید صندوق رفاه دانشجویان برروی آموزش سامانه صندوق کلیک کنید.

 

آموزش سامانه صندوق