برگزاری دومین جلسه ارائه و نقد کتاب با هدف ترویج فرهنگ کتابخوانی در محل کتابخانه دانشکده کشاورزی شیروان