دوشنبه های قرآنی با مشارکت دانشجویان دانشکده کشاورزی و پرستاری در محل نمازخانه دانشکده کشاورزی شیروان