فعالیت استخر پرورش آبزیان دانشکده

به گزارش روابط عمومی دانشکده کشاورزی شیروان،با رها سازی بچه ماهی های گرمابی فعالیت در استخر پرورش آبزیان دانشکده صورت گرفت.